تاریخچه ی ذهن من

It's my history

شدیدا به امید به آینده نیاز دارم در هفته ای که هرچقد تونستم خوندم غیر وقت هایی که خوابم میومد ولی .....   البته هنوز برای قلم چی وقت دارم ولی یه سریا انگار هرچی تلاش کنند نمیشه ...