جهان ای برادر نماند به کس 
دل اندر جهان آفرین بند و بس 
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک 
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک 
______________________________________


ما ز یاران چشم یاری داشتم   ***   خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم  
   تا درخت دوستی بر کی دهد  *** حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم   
گفت و گو آیین درویشی نبود       ***   ور نه با تو ماجراها داشتیم   
شیوه چشمت فریب جنگ داشتما  ***   غلط کردیم و صلح انگاشتیم 
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز     ***   ما دم همت بر او بگماشتیم 
نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد     ***    جانب حرمت فرونگذاشتیم 
گفت خود دادی به ما دل حافظا    ***  ما محصل بر کسی نگماشتیم

_______________________________

کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می کند، و کسی که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می کند. 

اطلاعات بیشتر http://www.nikend.com/quote/list?author=george+orwell#ixzz4mcozEh5e

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست