و گفت: «مرا سه مصیبت افتاده است، هر یک از دیگر صعب‌تر». گفتند: «کدام است؟». گفت: «آن‌که حق از دلم برفت». 

گفتند: «از این سخت‌تر چه بود؟». گفت: «آن که باطل به جای حق بنشست». 

گفتند: «سیوم چه بود؟». گفت: «آن که مرا درد این نگرفته است که علاج و درمان آن کنم و چنین فارغ نباشم».

#تذکره‌الاولیاء

ذکر شبلی رحمة‌الله‌علیه