قسم به شیرین ترین خاب ها قسم به خاب بعد یک روز پرکار. لذت خاب بی alarmرو فقط کسی میفهمه که فردا شش صب باهر زحمت باهر سختی باید پاشه من تنبل نیستم فقط دارم به بی برابری اعتراض می کنم ها. دکارت با این همه تاثیر گذاری شو و هندسه حرص دربیارش ساعت 11 ظهر بلندمیشده به (نقل از یه کتاب )