خیــــــــره به مــــــــردم نشسته ام....تنهـــای تنهـــا.....
نــــه کسی حــــــالـــم را میپرسد....

نـــــه کسی هـــــــوایم را دارد....!

عیـــــب نــــدارد....

ســـالهـــاست بـــــه ایـــن زنــــدگــی عـــــادت کــــــرده ام...


پ.ن متن زیر عکس از من نیست ولی ویرایش عکس و نوشته اش رو خودم کردم چطوره؟