من انکار نمی کنم که زنان احمق هستند. خداوند بزرگ آن ها را این گونه خلق کرد تا هم سطح مردان باشند. جرج الیوت منبع