شما نمی‌توانید وقایع زندگی را از پیش به هم مرتبط سازید. ارتباط آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که بعداً به آن‌ها نگاه می‌کنید.

شما باید به احساس درونی خودتان یا تقدیر و یا هر چیز دیگری ایمان داشته باشید. چون باور این‌که این وقایع بعدها به هم متصل می‌شوند به شما اعتماد به نفس بیش‌تری می‌دهد تا خواسته‌ی درونی خود را دنبال کنید.

بعضی وقت‌ها زندگی یک مانع بزرگ سر راه شما قرار می‌دهد. ایمان خود را از دست ندهید.

کار شما بخش بزرگی از زندگی‌تان را دربر می‌گیرد و تنها راه موفقیت این است که باور داشته باشید کاری که انجام می‌دهید، کاری بزرگ است.

با ایده‌ها و تفکرات دیگران پیش نروید و نگذارید صداهای دیگران مانع رسیدن صدای درونی خودتان شود.

این شجاعت را داشته باشید که به دنبال خواسته‌های قلبی‌تان بروید. در برابر قلب شما چیزهای دیگر در درجه‌ی دوم قرار می‌گیرند.