وفتی نوشته های پارسالم رو میخونیم به این پی می بریم که گویا  افسردگی یکجای نامعلوم در ذهنم اطراق کرده و برای خودش راحت و من را یک جورایی اداره میکند