در وصف  فیلم(رستگاری در شاوشِنگ) همین قدر میتونه بس باشه که وقتی داری میبینی حتی نیم کره ی چشمتو یه لحظه هم از. صفحه ی مانیتور بر نمی داری