هری : من بهتون می گم اون بیرون چه خبره : یه مُشت برده که عاشق #آزادی یی هستن که به خیال خودشون دارن. ولی اونا خودشون رو به شغل شون زنجیر کرده ن، یا به یه مُشت بچه ای که پس انداختن. اونا هم زندانی ان، فقط خودشون خبر ندارن.


جزء_از_کل 

استیو_تولتز 

ص۷۳

پِ.ن:آزادی حقیقی چیست و آیا وقتی از آزادی مان میخواهیم اعمال کنیم آیا به این معنی نیست اسیر چیز تازه ای شده ایم؟(اشاره به چهارشنبه های سفید)