#هرشب_یک_جمله 


"نفس می گوید؛ "من نباید #رنج بکشم"

و همین فکر باعث می شود خیلی بیشتر رنج بکشید.

این یکی از پیچیدگی های #حقیقت است، که همیشه تضاد دارد.

حقیقت این است که برای چیره شدن بر #رنج، باید ابتدا #رنج کشیدن را بپذیرید.


#اکهارت_تله