هزاران موضوع برای نوشتن به ذهنت میرسد ولی تو همه ریسمان ها را ول میکنی و میگذاری افکارت فراموش شوند که نکند منفی نگری در انها. باشد و مهم ترین هدف که دادن امید یادت برود ....